Cele i działania Fundacji są skierowane do ogółu społeczeństwa w zakresie:

 

 1. Rodziny i polityki społecznej:

 1) zwiększenie działań na rzecz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej rodzinom i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym wspierania i pomoc oraz samopomocy na rzecz osób strszych i osób z niepełnosprawnością oraz osób zagrożonych ubóstwemlub wykluczeniem społecznym;

 2) zwiększenie działań na rzecz poprawy dostępności do infrastruktury obiektów, i przestrzeni publicznej na rzecz osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób ze szczególnymi potrzebami, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

3) zwiększanie działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w niesieniu pomocy osobom starszym;

4) zwiększenie działań na rzecz poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; 

5) zwiększenie działań na rzecz działalności charytatywnej i dobroczynnej;

6) zwiększenie działań na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7) zwiększenie działań na rzecz walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i dyskrminacją w kraju i poza jego granicami;

8) zwiększenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

9) zwiększenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;

10) zwiększenie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11)  zwiększenie działań na rzecz edukacji, oświaty, kształcenia i wychowania, w tym szkolenia, kursy dla młodzieży i osób dorosłych;

12) zwiększenie działań na rzecz turystyki, rozrywki i rekreacji, w tym wypoczynku rodzin;

13) zwiększenie działań na rzecz kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji;

14) zwiększenie działań na rzecz kultury fizycznej i sportu;

15) zwiększenie działań na rzecz środowiska i ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16) zwiększenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

17) zwiększenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

18) zwiększenie działań na rzecz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

 

 2. Rozwoju pracy i technologii:

1) zwiększenie działań na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;

2) zwiększenie działań związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;

3) zwiększenie działań wspierających przedsiębiorców;

4) zwiększenie działań na rzecz poprawy zatrudnienia na rynku pracy;

5) zwiększenie działań na rzecz promocji Polski wśród Polaków zamieszkujących za granicą w celu zachęcania do powrotu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju;

6) zwiększnie działań na rzecz poprawy dostępu do cyfryzacji dla osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami;

 

 3. Obrony narodowej;

1) zwiększenie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

2) zwiększenie działań na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

3) zwiększenie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;

4) zwiększenie działań na rzecz promocji patriotyzmu obywatelskiego i gospodarczego.

 

 4. Sprawiedliwości:

1) zwiększenie działań na rzecz ochrony i pomocy prawnej potencjalnym ofiarom przestepstw niesłusznie skazanym prawomocnym wyrokiem.

 

 5. Rolnictwa:

1) Zwiększenie działań na rzecz wsparcia rolnictwa.

 (C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl