Promujemy Dębicę

2022-05-31 17:39
Promujemy Polskę - część 2
Promujemy Dębicę

Główne atrakcje w mieście to: Plac Gryfitów (najstarszy rynek Dębicy), dzwonnica (najstarszy dzwon z XV w.), kościół p.w. św. Jadwigi , ratusz z pomnikiem św. Jadwigi połączony z 3 budynków koszar wojskowych. Ziemię pod koszary podarował wojsku właściciel Zawady- Karol Raczyoski. Kolejne to: figura Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej na placu Gryfitów, Tablica upamiętniająca Ryszarda Siwca, Muzeum Lalek, Muzeum Regionalne, Wieża widokowa, Pomnik Chrystusa Króla, Replika obozu hitlerowskiego i Sanktuarium w NMP , cmentarz parafialny p.w. św. Jadwigi i Kapliczka przy granicy z Gumniskami, Kaplica grobowa Raczyńskich, cmentarz wojskowy i Pomnik upamiętniający Polaków walczących w I wojnie św. oraz w wojnie z bolszewikami, Mogiła zbiorowa upamiętniająca zabitych w trakcie II wojny św.,  Grób Jerzego Żuławskiego. Następne to:  cmentarz żydowski (130 nagrobków) i zbiorowa mogiła, wspomniany cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej, wille, dworek na Wolicy i jego mur obronny, Kaplica błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, wodociągowa wieża ciśnień, pałac Raczyńskich przy placu Gryfitów (przed 1849 r.) – potem sąd i prokuratura (obecnie opuszczony), koszary, klasztor, Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej i klasztor Sióstr Służebniczek, Kościół p.w. Ducha Św., Kościół Miłosierdzia Bożego, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościół p.w. Krzyża Świętego i Matki Boskiej Bolesnej, Synagoga nowowiejska (opuszczona), Krzyż upamiętniający poległych w czasie powstania styczniowego,  Plac Mikołajków, na którym znajduje się Memoriał Smoleński i Lista katyńska,  dom rodzinny Krzysztofa Pendereckiego – polskiego kompozytora, dyrygenta i pedagoga muzycznego, Willa „Wiluszówka”- dom Kazimierza Wilusza, który miał udziały w podkarpackim przemyśle naftowym,  Cheder-dom żydowski (obecnie opuszczony i zdewastowany), zakłady mięsne (obecnie ubojnia bydła),dawne gimnazjum (obecnie liceum). W planach zabytkowych widnieją nieistniejące już obiekty, czyli kościół św. Barbary i synagoga staromiejska.

Do najnowszych atrakcji należą: Park Owadów i Pajęczaków, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Osada Słowiańska.  

Pomniki wybitnych postaci: Bolesława Chrobrego, Adama Mickiewicza, Romualda Traugutta, św. Anny, Kazimierza Wielkiego i Świętosława Gryfity, Jana Pawła II, Mikołaja Kopernikaoraz Pomnik Niepodległości i pomniki przyrody.

Godne uwagi są również atrakcje w okolicach Dębicy. Do nich należy  Park Historyczny w Bliźnie, w którym to  w latach 1943-1944 Niemcy montowali pociski V1 i rakiety V2. Była to tajna broń, a jej tajemnicę wykradł polski ruch oporu. Początkowo teren ten był placem ćwiczeń na potrzeby poligonu Heidelager w Pustkowie-Osiedlu. Tam też znajduje się symboliczna rekonstrukcja hitlerowskiego obozu pracy u podnóża Góry Śmierci.

Kolejną ciekawą miejscowością jest Braciejowa usytuowana na Pogórzu Strzyżowskim. Na tym obszarze znaleziono wykopaliska świadczące, że już w VIII w. był tam gród i strażnica obronna z XIII w. W Braciejowej wydobywano złoto, rudy srebra i miedzi. Przez wieś przepływa rzeka Ostra, która wpada do Wisłoki w Dębicy i powoduje lokalne podtopienia.

Na owym terenie, tuż obok Braciejówki znajdował się również folwark Raczyoskich (obecnie leśniczówka i zachowana aleja dębowa). Zamieszkująca w nim szlachta, została wymordowana, a w XIX w. mieszkał w nim pisarz Ignacy Maciejowski, autor „Kasi”, „Biedroniów”, „Matki”, „Zalotników”. W tym czasie dwór odwiedzali Adam Asnyk, Jan Matejko i Jan Styka.

Wartym uwagi jest Stary młyn w Brzeźnicy napędzany  wodami Wielopolki (obecnie do pracy wykorzystuje energię elektryczną)  oraz magazyn gazu ziemnego, którego zbiorniki z gazem znajdują się pod powierzchnią Brzeźnicy i Paszczyny. Mogą one pomieścić 65 000 000 m³ gazu ziemnego.  Natomiast w Mokrzcu, na rzece Wisłoce, działa  Mała Elektrownia Wodna Pilzno, która produkuje ekologiczną energię elektryczną.

Kolejną atrakcją jest budynek magistratu w Brzostku. Na frontowej ścianie budynku znajduje się marmurowa tablica 4 sierpnia 1939 roku w 25. rocznicę wymarszu 14 strzelców „na walkę o wolność Polski”. Dużymi literami wyryto na niej nazwisko komendanta Józefa Piłsudskiego. W okresie stalinowskim tablicę zatynkowano. Odsłonięto ją dopiero w okresie powstania Solidarności w 1981 r.

Ciekawy jest też Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej oraz Miniaturowa wieś Lipce czy też 24-metrowa wieża widokowa w Głobikowej przy której znajdują się repliki dinozaurów.

A dla kuracjuszy warte uwagi jest Uzdrowisko Latoszyn Zdrój. Oferuje on zabiegi lecznicze oraz posiada własną linię kosmetyków.

Dębica i jej okolice na położone są na terenie gdzie w okresie paleozoiku i kenozoiku było płytkie morze. W morzu osadzały się piaskowce, zlepieńce i łupki. Obecnie  występują tu stoki Pogórza Karpat uformowane przez erozję wodną oraz ruchy masowe. Te ostatnie są przyczyną powstawania obrywów lessowych i licznych osuwisk, które wskazują na obecność łupków w podłożu. Łupki mają zastosowanie w produkcji lekkich bloków budowlanych, papy bitumicznej, środków izolacyjnych i do budowy ulepszonych nawierzchni drogowych. W przypadku dużej zawartości substancji bitumicznych mogą być przerabiane na produkty naftowe.

Na skutek ruchów tektonicznych i fałdowania skał znajdują się tu także zapadliska podkarpackie  na których występują  m. in. wody mineralne (zdrojowe) w Podgrodziu i Latoszynie, kopalnia Iłów na Wolicy w Dębicy, solanki w Zawadzie (kopalnia soli), odkrywki węgla kamiennego w Stobiernej, rudy żelaza w Żdżarach, ropa naftowa w Brzezówce i Ropczycach, związki metali, rudy złota, miedzi i srebra w Braciejowej.  Natomiast w Dolinie Wisłoki w licznych żwirowiskach można spotkać szczątki mamutów, turów oraz pnie czarnego dębu. W Dolinie Dolnej Wisłoki występują największe znaleziska czarnego dębu w Polsce. Drewno czarnego dębu wykorzystywane jest do produkcji mebli i robienia rzeźb.

Czarny dąb jest to drewno, które przebywało w warunkach beztlenowych kilkaset lat. Garbniki znajdujące się w drewnie tworząc reakcję ze związkami żelaza zmieniają barwę drewna. W czasie przebywania w warunkach beztlenowych w komórkach dębu osadzają się minerały, które wpływają na twardość drewna.

Klimat ze względu na położenie terenu na tle dwóch regionów geograficznych powoduje jego zróżnicowanie. Przy bezwietrznej i bezchmurnej pogodzie zimne powietrze spływa w dna dolin i kotlin śródgórskich i tam pozostaje, a na terenie wyższym temperatura rośnie. Zjawisko to od dawna wykorzystywane było przez miejscowych rolników, którzy w pobliżu działów wodnych zakładali sady.

Natomiast w czasie opadów na terenie Pogórza Strzyżowskiego często zdarzają się podtopienia spowodowane  zatrzymaniem chmur  w Paśmie Klonowym. Kolejne terasy zalewowe występują w okolicy Lasu Wolickiego przez który przepływa Potok Kawęcki.

Należy przypomnieć, że Dębica leży w dolnym odcinku Wisłoki. Na terenie miasta i w Pilźnie rzeka płynie wolno  z uwagi na wybudowane w 1982 r. betonowe progi wodne skutkując podtopieniom miasta. Przed wezbranymi wodami Wisłoki chroni Dębicę wał przeciwpowodziowy, który został wzmocniony.

W mieście funkcjonuje: gmina i starostwo powiatowe, urząd skarbowy, urzędy pocztowe, urząd pracy, urząd stanu cywilnego, opieka społeczna, dom seniora, zus,  sąd rejonowy, prokuratura rejonowa, zakład karny, posterunek celny, policja, państwowa straż pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe, gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, Środowiskowy Dom Samopomocy, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, Dębicka Grupa Antykorupcyjna, Biuro Porad Obywatelskich, Powiatowy Szpital Miejski, Przychodnie i poradnie specjalistyczne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w Dębicy, Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego.

Zrealizowane inwestycje: rozbudowa  Zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie o nowoczesną sortownię, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa mostu, budowa łącznika dróg, rozwój i instalacja OZE, utworzenie i rozwój centrum badawczo-rozwojowego, e-usługi, budowa obwodnicy, modernizacja wodociągów, budowa lecznictwa uzdrowiskowego, budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, termomodernizacja energetyczna budynków, rozbudowa zakładów produkcyjnych do produkcji elementów wielkogabarytowych, utworzenie przedszkoli ogólnodostępnych, artystycznych i żłobków, rozbudowa ścieżek ruchowych i infrastruktury leczniczej, zwiększenie kapitału obrotowego, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa drogi wojewódzkiej, budowa obwodnic, założenie Internetu światłowodowego, zwiększenie aktywności fizycznej i zdrowotnej  mieszkańców, poprawa infrastruktury oświatowej, przebudowa dróg, plany inwestycyjne i budowa oraz uzbrojenie infrastruktury terenów inwestycyjnych, zwiększenie szkoleń i kurów (m.in. szkolenia żeglarskie, komputerowe wśród uczniów, młodzieży, osób dorosłych, doposażenie OSP, budowa Domu Seniora, analiza osób z niepełnosprawnościami, aktywizacja osób poszukujących pracę, rozbudowa ośrodka zdrowia, budowa Sali gimnastycznej, rozbudowa szpitala, budowa domu kultury w Pustkowie, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, budowa kompleksu turystycznego, wymiana taboru autobusowego i zakup niskoemisyjnych autobusów, rozbudowa i modernizacja szkół, instalacje OZE, udziały w targach międzynarodowych, rewitalizacja byłej jednostki wojskowej, przebudowa hali sportowej, rewitalizacja osiedli, zakup aparatury medycznej, rozwój OPS, budowa układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej, rozbudowa szkoły ekonomicznej,  poprawa zaopatrzenia wody,  wdrożenie technologii przerobu złomów stalowych i metali kolorowych, budowa instalacji fotowoltaicznej, rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska, budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym, poprawa wydajności energetycznej Zakładu Karnego, budowa pralni,  utworzenie Akademii Zdrowia w placówkach wsparcia dziennego,  instalację elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,76MW. 

W 2019 r. na terenie gminy Pilzno ruszyły prowadzone przez PGNiG  poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Koncesja objęła obszar o łącznej powierzchni 1053 km.

W planach widnieją inwestycje tworzenia infrastruktury turystyczno- zdrowotno -leczniczej z wykorzystaniem wód zdrojowych i zwiększenie terenów przemysłowych.

Zapraszamy do Dębicy turystów, kuracjuszy, sportowców, sponsorów i darczyńców oraz inwestorów!

Inwestuj w Dębicy, inwestuj w Pustkowie-Osiedle, inwestuj w okolicach! 

Urząd Miejski - debica.pl, Gmina Dębica- ugdebica.pl, powiat dębicki -powiatdebicki.pl(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl