Straż Graniczna – udziela pomocy migrantom w Narewce

2022-05-30 15:23
Straż Graniczna – udziela pomocy migrantom w Narewce

Dnia 20.08.2021 r. Straż Graniczna udzieliła pomocy 12 cudzoziemcom, w tym dzieciom w wieku 1 rok, 14 i 16 lat., którzy nielegalnie przekroczyli polsko- białoruską granicę utknąwszy na podmokłym terenie otaczającej ich rzeki Narew i Zalewu Siemianówka. Za pomocą śmigłowca, drabin i łodzi uratowali życie obywatelom Iraku i 1 osobie z Egiptu. W akcji ratowniczej wzięli też udział żołnierze WP, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, która m.in. zawiadomiła pogotowie ratunkowe.

 

Obecnie Straż Graniczna zapobiegła 84 próbom nielegalnej migracji obywateli z Białorusi na zewnętrznej granicy UE graniczącej blisko z granicą Polski i Białorusi.

 

Warto przypomnieć, że Straż Graniczna działa na podstawie Ustawy z dn. 12 października 1990 r. o Straży Granicznej i powołana została do ochrony granic Polski na lądzie i morzu, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji!

 

Do jej zadań należy:

1) ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;

2) organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego oraz zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez:

a) kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium RP i pobytu na naszym terytorium,

b) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych,

c) zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją,

d) realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

e) współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium RP lub pobyt na tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych organów i podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

3) wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;

4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej,

5) zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej;

6) osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

7) ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;

8) przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz udostępnianie ich sądom, prokuratorom, organom administracji publicznej i innym organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań;

9) nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;

10)ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

11) ) zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych;

12) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom;

13) przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;

14) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

 

Pamiętaj o skutkach migracji dla kraju przyjmującego:

wzrost liczby ludności obcej,

niezadowolenie obywateli, w związku z zatrudnianiem obcokrajowców zamiast rodzimych pracowników,

zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa,

napływ specjalistów,

problemy socjalne np. zapewnienie opieki zdrowotnej i wzrost kosztów socjalnych opieka społeczna i zdrowotna oraz mieszkaniowa,

rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (obecnie problem dotyczy Niemiec, wystąpił wzrost zachorowań na gruźlicę, syfilis, krztusiec, WZW B, a nawet na malarię),

zagrożenie epidemiologiczne, w tym pandemia koronawirusa,

zagrożenie bezpieczeństwa kraju,

wzrost służb i ochrony państwa.

Pozwólmy Służbom skutecznie realizować ich zadania, a instytucjom humanitarnym wskażmy kierunek wsparcia. Polska musi być bezpieczna!

 

Historia powołania formacji wikipedia.org oraz Ustawa

 

Poznaj służbę Straży Granicznej i wstąp do służby w bieszczadzkim oddziale straży granicznej! Rekrutacja(C) 2020 Fundacja PRODESSE ul. Dworcowa 4/12 38 - 700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000878199 NIP: 6891236166 KONTAKT: +48 574 365 666 / +48 883 505 705

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl